Pastorační rada farnosti

Pastorační rada je poradním a pracovním orgánem administrátora farnosti a má mu pomáhat při spravování farnosti a spolupracovat s ním při vytváření farní obce jako živého společenství věřících. Spolu s farářem posuzuje otázky týkající se farnosti, radí se o nich, nalézá možná řešení a spolupracuje na jejich realizaci. Tímto ovšem nejsou ostatní farníci zbaveni vlastní spoluodpovědnosti za naše farní společenství a za šíření evangelia. Pastorační rada má naopak pomáhat si toto znovu uvědomit.

K úkolům pastorační rady zvláště náleží:

 1. probouzet a prohlubovat vědomí spoluodpovědnosti za farní společenství a oživovat spolupráci jeho členů;
 2. získávat a připravovat členy farního společenství pro službu předávání víry a jejího prohlubování;
 3. přinášet podněty a návrhy pro přípravu a slavení bohoslužeb a pro živou účast celého farního společenství na liturgii;
 4. podporovat službu v charitativní a sociální oblasti a spolupracovat s místní charitou;
 5. vidět zvláštní životní situaci různých skupin farního společenství a hledat účinnou pastorační a charitativní pomoc v jejich potřebách;
 6. sledovat a promýšlet společenský a politický vývoj s jeho problémy, přinášet vhodné návrhy k jejich řešení, přijímat odpovídající opatření a provádět je;
 7. koordinovat vzdělávací činnost ve farnosti, případně ji i provádět;
 8. zastupovat zájmy a potřeby katolíků, křesťanů, případně i ostatních spoluobčanů na veřejnosti;
 9. probouzet a posilovat odpovědnost farního společenství za misie, za mír a rozvoj pozitivních hodnot ve světě;
 10. hledat a budovat ekumenickou spolupráci zejména v pastorační a charitativní činnosti;
 11. podporovat katolická církevní sdružení a zařízení i volné iniciativy při respektování jejich samostatnosti; v dialogu s nimi i s ostatními skupinami ve farnosti koordinovat jejich úkoly a služby;
 12. hledat přístup k těm, kteří jsou vzdáleni životu farního společenství;
 13. pravidelně informovat farní společenství písemně i ústně o práci a problémech ve farnosti;
 14. společnými úkoly a akcemi posilovat vědomí společenství;
 15. v návaznosti na pastorační program diecéze určit pořadí úkolů ve farnosti, jež je třeba plnit;
 16. spolupracovat při provádění lidových misií, při duchovních obnovách, při plánování a organizování bohoslužeb, při vydávání farních tiskovin, v péči o farní knihovnu, vývěsku, farní kroniku, apod.