Popis rejstříků

I. + II. manuál

Pricipal 8' + Octave 4'

Principál je základním hlasem varhan, jeho jméno to označuje (z lat. vox principalis, hlas hlavní). Protože u chrámových varhan je téměř pravidlem (u našich to platí), že píšťaly tohoto rejstříku stojí v prospektu nástroje, někdy je označován též Praestant (vpředu stojící). U našich varhan je vystavěn v poloze 8 (znějící tóny odpovídají klávesám klávesnice). Píšťaly jsou provedeny z cínu. Tón je jasný, jednoznačný, ale dobře se pojící a ne příliš silný - pouze by měl poskytovat dostatečně solidní základnu pro další stupňování zvuku nástroje. Hlas stejné konstrukce a zvukového charakteru, pouze znějící o oktávu výše, se jmenuje Octave 4. Rejstřík má celkem 66 píšťal, všechny jsou cínové.

Mixtura 4x 2 2/3'

Rodina principálových rejstříků je často doplněna tzv. alikvoty, což jsou rejstříky poněkud měkčí intonace, určené k posílení dalších harmonických tónů k tónu základnímu. Zvláštní skupinou alikvotů je tzv. zvuková koruna (Klangkrone), kterou představují hlasy smíšené (mixtury). Dosud jsme předpokládali, že píšťalová řada obsahuje pro každý tón pouze jedinou píšťalu. Smíšené hlasy představují výjimku z tohoto pravidla. Pro zvukovou korunu se používají smíšené hlasy, složené zpravidla ze tří až pěti, někdy i sedmi řad píšťal. Na stisk klávesy zní v takovém rejstříku souzvuk tří až sedmi píšťal, či spíše píšťalek, které jsou laděny na vysoké harmonické tóny základního hlasu, např. do souzvuku oktáva - kvinta - vyšší oktáva (- atd.). Rejstřík tohoto typu se jmenuje Mixtura a u našich varhan je čtyřnásobná. Souzvuk principálových rejstříků všech poloh a přidané mixtury (zvukové koruny) se nazývá pléno nástroje a je to vlastně nejsilnější zvuk, jakého je nástroj schopen. V představě většiny z nás je to také nejcharakterističtější zvuk, který si vybavíme při slovech "burácející varhany" - mohutný, plný, zvonivý. Rejstřík má celkem 216 píšťal, všechny jsou cínové.

Bourdon 16' + Flöte 8'

I když principálové hlasy poskytují samy o sobě značné bohatství dynamické i barevné, už od dob renesance byly varhany vybavovány druhou skupinou hlasů - sborem flétnovým. Do této skupiny spadá velké množství nejrozmanitějších rejstříků, od zvukových barev nevýrazných až po nezaměnitelné, barevně velice vyhraněné hlasy. Od principálů odlišuje tyto hlasy tišší intonace, měkčí, "kulatější" zvuk, snadno se pojící, často používaný jako doprovod sólového zpěvu, sólového nástroje nebo skupiny nástrojů. Základním reprezentantem v základní poloze je rejstřík neutrálního názvu Flöte 8 (Flétna, flauta, flauto). U našich varhan je rozšířena o spodní oktávu na jemný hluboký Bourdon 16'. Rejstřík má celkem 66 píšťal, všechny jsou dřevěné.

Gedackt 8' + Flöte 4'

Flétnový hlas může být také kryté konstrukce (s uzavřeným - zazátkovaným horním koncem), pak se nazývá Kryt 8 či Flétna krytá 8, případnými ekvivalenty jsou Gedackt (jako u našich varhan) nebo Copula. Jeho zvuk je měkčí (sinusový, kulatý, dutý) a dobře se pojí s jinými hlasy. Díky vlastnostem vlnění (odraz na pevném konci ozvučny) je konstrukční délka píšťaly při stejné výšce tónu ve srovnání s otevřenou píšťalou poloviční. O flétnách více viz Bourdon 16' + Flöte 8'. Rejstřík má celkem 66 píšťal, 12 nejvyšších (f#''' - f'''') je cínových, ostatní jsou dřevěné.

Fagott 8' + Oboë 8'

Velkou rodinou jsou rejstříky jazýčkové, původně uplatňované ve varhanách hlavně ve Francii a Španělsku, v menší míře také v barokním varhanářství německém. Zvláště romantismus ve své honbě za novými, často do krajnosti vyhraněnými zvukovými barvami, přinesl velké zmnožení typů jazýčkových hlasů. Prvním jazýčkovým hlasem byl zřejmě Regál (z lat. rega - řada). Regál byl původně samostatným nástrojem na způsob dnešního harmonia - klávesový nástroj vybavený řadou jazýčkových píšťal. Jeho charakteristický zvuk se tedy objevil ve varhanách jako jeden z rejstříků. Dalšími reprezentanty jsou Pozoun, Trompeta, Šalmaj, Klarinet, Hoboj, Roh anglický, Bombard, Dulcian a Sordun. Zvuk jazýčkových rejstříků nepatří k obecně rozšířené zvukové představě varhan, avšak má své místo v interpretaci skladeb určitých období. Proto nesmí dnes jazýčkové rejstříky chybět zvláště v koncertních varhanách. I naše varhany se takovýmto rejstříkem mohou chlubit. Rejstřík má celkem 66 píšťal, všechny jsou cínové.

Viola 16' + Salicional 8'

Původně zvláštním druhem fléten byly hlasy smykavé, někdy zvané smyky - tišeji intonované hlasy s vysokým podílem vyšších harmonických tónů. Jejich "nasazení tónu" je provázeno charakteristickým zvukem, připomínajícím "smýknutí smyčce u strunných nástrojů" - odtud název. Během romantismu vytvořily velice oblíbenou skupinu hlasů, které však již ztratily původní flétnový charakter a staly se nezřídka pouhou imitací skutečných orchestrálních nástrojů. Asi nejběžnějším zástupcem smyků je Salicional (patrně od vrbové píšťalky, z lat. salix). Rejstřík má celkem 66 píšťal, největších 12 píšťal velké oktávy (C - H) je dřevěných, ostatní jsou cínové.

Gamba 8' + Dolce 4'

Druhým smykavým hlasem našich varhan je další typický zástupce této skupiny (Viola da) Gamba. O smykavých hlasech více viz Viola 16' + Salicional 8'. Rejstřík má celkem 66 píšťal, nějvětších 8 píšťal velké oktávy (C - G) je dřevěných, ostatní jsou cínové.

III. manuál

Horn 8'

Dobrý základ III. manuálu dává tento specifický zástupce fléten, jehož zvuk připomíná tlumený hlas lesního rohu. O flétnách více viz Bourdon 16' + Flöte 8'. Rejstřík má celkem 54 píšťal, všechny jsou cínové.

Aeoline 8'

Nejjemnějším rejtříkem našich varhan je Aeoline neboli eolská harfa, což je velmi jemný smyk. O smykavých hlasech více viz Viola 16' + Salicional 8'. Rejstřík má celkem 54 píšťal, všechny jsou cínové.

Fernflöte 4'

Přeložený název tohoto rejtříku - flétna vzdálená - už vám jistě napoví, že se jedná o zástupce flétnového sboru s tichým zvukem. O flétnách více viz Bourdon 16' + Flöte 8'. Rejstřík má celkem 54 píšťal, všechny jsou cínové.

Pedál

Subbass 16' + Bassflöte 8'

Základním hlasem pedálu je Subbass 16', který má tišší a měkčí zvuk než Principal a zní o oktávu níže než základní hlas manuálu. O oktávu vyšší hlas bývá nejčastěji zván Oktávbas 8', u našich varhan je to Bassflöte. Rejstřík má celkem 39 píšťal, všechny jsou dřevěné.

Violon 16' + Cello 8'

Další dvojice pedálových rejstříků našich varhan je z rodiny smykavých hlasů. O smykách více viz Viola 16' + Salicional 8'. Rejstřík má celkem 39 píšťal, největších 12 píšťal kontra oktávy je dřevěných, ostatní jsou cínové.