Slovo k velikonocím

26.03.2013 05:35

Milí farníci,
obracím se na vás touto formou, protože bych vám rád napsal něco, co bude podle mě lepší, když si přečtete v klidu doma, než když byste to jen slyšeli na konci nedělní bohoslužby.

Chtěl bych vás pozvat ke společnému slavení Svatého týdne. Události Ježíšova utrpení, smrti a vzkříšení jsou obsahem nejdůležitějších a největších křesťanských svátků - velikonoc. Vpravdě je to „veliká noc“, kdy Kristus rozlomil pouta smrti a jako vítěz vystoupil z hrobu.

Při mši svaté na Zelený čtvrtek si připomínáme Poslední večeři Pána Ježíše s apoštoly, kdy byla ustanovena Eucharistie i svátost kněžství. Podle svědectví evangelisty Jana umyl Pán Ježíš svým učedníkům nohy - i tento obřad bude součástí našeho slavení. Po skončení bohoslužby bude Nejsvětější svátost přenesena do Getsemanské zahrady, kde spolu s Ježíšem chceme bdít na modlitbách.

Velký pátek - druhý den přísného postu v církevním kalendáři - je dnem smrti Ježíše Krista. Neslaví se mše svatá, ale konají se velkopáteční obřady, jejichž středem je uctívání kříže. Od 20:30 vás zvu na modlitbu křížové cesty po ulicích našeho města.

Bílá sobota je dnem, kdy Ježíšovo tělo leželo v hrobě, a proto věřící přicházejí do kostelů k Božímu hrobu, aby se v modlitbě spojili s Ježíšem, který pro nás dokonal dílo spásy. V 8:00 se můžete připojit v našem kostele v Holicích k modlitbě breviáře (je to modlitba žalmů a čtení, kterou se církev obrací k Bohu každý den - stejně se modlí papež, biskupové, kněží, řeholníci, i velké množství laiků). Někteří tuto modlitbu znáte z rádia Proglas. I když se tuto modlitbu běžně nemodlíte, možná právě proto je dobře využít příležitosti, kdy se společně budeme tuto modlitbu v naší farnosti modlit. Po této modlitbě až do 15:00 bude otevřený kostel pro osobní modlitbu - udělejte si čas a přijďte se zastavit v tichu kostela a pomodlit.

Velikonoční vigilie - nejslavnostnější bohoslužba v celém roce, protože při ní slavíme a prožíváme radost z Kristova vzkříšení - začne letos v neděli 31. 3. v 5:00 (pozor, ještě k tomu je změna času - ve 2:00 se posouvá ručička hodin na 3:00). Pro většinu z vás začne v netradiční čas. Prosím, nenechte se odradit, přizpůsobte svůj sobotní večerní program tak, abyste mohli v neděli brzy ráno vstát. Při této bohoslužbě budou pokřtěni tři katechumeni: pan Otakar Fiala a dvě děvčata - Sabina a Natálka Hoffmanovy. Jejich křest je radostí celé naší farní rodiny. Oni do ní začnou naplno patřit právě skrze křest, a my můžeme být u toho, modlit se za ně a opravdu je přijmout mezi sebe. Po jejich křtu budeme obnovovat křestní slib i my - na to se připravujeme celou postní dobu a snad nejvíce ve dnech Svatého týdne. Přijďte a udělejte rozhodnutí, že se nechcete zaplétat s hříchem, že zlo odmítáte, a vyznejte víru v Boha Otce, Syna i Ducha svatého - vyznejte Bohu, že ho máte rádi!

Po skončení velikonoční vigilie může naše společenství pokračovat na faře při pohoštění - bude to slavnost naší farní rodiny, která se bude radovat z toho, že přijali křest tři lidé, kteří se pro to sami rozhodli. Na faře bude místa pro všechny - můžeme využít i prostor v 1. patře fary.

 

Milí farníci, někdy odmítáme něco jenom proto, že to neznáme. Snad i proto, že to nepovažujeme za tak moc důležité. Chtěl bych vám říci, že prožití všech obřadů by mělo pro každého věřícího být důležité. (Samozřejmě je nutné brát ohled na zdravotní stav starších farníků - účastněte se podle toho, co vám vaše situace dovolí.) Pokud jste už více let nebyli v kostele na bohoslužbách na Zelený čtvrtek, Velký pátek nebo na velikonoční vigilii, prosím, přijďte. Zkuste udělat něco o trochu víc, než třeba vloni. To samé platí i o pozvání na faru na pohoštění v neděli ráno po velikonoční vigilii. Mnozí jste tam nikdy nebyli. Nebojte se a přijďte! Potkáte tam ty hodné lidi, které znáte z kostela. Budete mít příležitost se s nimi seznámit, popovídat si, ... (Toto pozvání platí i pro „farní kafe“, které se snažíme nyní pořádat v Holicích na faře po mši svaté první neděli v měsíci - nebojte se přijít i vy, kdo jste tam nikdy nebyli.)

Velmi mi záleží na tom, abychom v našich farnostech nežili jen vedle sebe, ale opravdu spolu. A nejen při nedělní mši, ale i při jiných příležitostech. Možná se o to málo nebo špatně snažím, ale snažím.

Přeji vám všem požehnané prožití těchto dní a radost z Kristova vzkříšení ať hojně naplní o Velikonocích vaše srdce!

otec Filip