Odpustky v Roce víry

22.12.2012 21:54

Dekret Apoštolské Penitenciárie o odpustcích v Roce víry

(zkráceno)

Specifické úkony zbožnosti vykonávané během Roku víry se obohacují darem svatých odpustků.

Apoštolská Penitenciárie, která má poslání řídit praxi udělování a užívání odpustků a povzbuzovat věřící k tomu, aby je správně chápali a živili v sobě zbožnou touhu po jejich získání, na základě naléhavé žádosti Papežské rady pro novou evangelizaci a s pozorným zvážením Nóty k pastoračním směrnicím pro Rok víry vydané Kongregací pro nauku víry, stanovila ve shodě s úmyslem papeže a s cílem udělovat v průběhu Roku víry dar odpustků následující předpisy, jimiž mají být věřící co nejvíce povzbuzováni k poznávání a zamilování si nauky katolické církve, a tím získávali co nejhojnější duchovní plody.

V průběhu celého Roku víry, od jeho vyhlášení dne 11. října 2012 až do 24. listopadu 2013 po celý den, mohou získat z Božího milosrdenství plnomocné odpustky časného trestu za své hříchy, a to i v prospěch duší věrných zemřelých, všichni jednotliví věřící, kteří mají opravdu kající smýšlení, platně se vyzpovídali, přistoupí k svátostnému přijímání a pomodlí se na úmysl Nejvyššího velekněze:

 1. pokaždé, když se zúčastní alespoň třikrát na kázání posvátných misií nebo alespoň na třech přednáškách o dokumentech Druhého vatikánského koncilu a o článcích Katechismu katolické církve v kterémkoli kostele nebo na vhodném místě;
 2. pokaždé, když formou pouti navštíví papežskou baziliku, křesťanské katakomby, posvátné místo ustanovené ordinářem pro Rok víry (např. některou baziliku minor, svatyni zasvěcenou Nejsvětější Panně Marii, svatým apoštolům a svatým patronům) a zúčastní se tam na nějakém obřadu nebo alespoň setrvají přiměřený čas v usebrání při zbožné meditaci a zakončí modlitbou Otče náš, Vyznáním víry v jakékoli právoplatné formě, invokacemi k Panně Marii a eventuálně (dle zasvěcení místa) k svatým apoštolům či svatým patronům;
 3. pokaždé, když ve dnech stanovených místním ordinářem pro Rok víry (např. o slavnostech Páně, blahoslavené Panny Marie, o svátcích svatých apoštolů a patronů, o svátku Stolce sv. Petra) se na některém posvátném místě zúčastní slavnostního slavení eucharistie nebo liturgie hodin a pomodlí se Vyznání víry v jakékoli právoplatné formě;
 4. jestliže v jeden svobodně zvolený den během Roku víry vykonají zbožnou návštěvu u křtitelnice nebo jiného místa, kde přijali svátost křtu, a v jakékoli právoplatné formě obnoví křestní sliby. Diecézní a eparchiální biskupové anebo osoby jim právně postavené na roveň mohou u příležitosti význačné oslavy, v den nejlépe tomu během této doby vyhovující (např. 24. listopadu 2013 o slavnosti Ježíše Krista Krále, jíž bude Rok víry zakončen) udělit papežské požehnání spojené s plnomocnými odpustky, přičemž odpustky mohou obdržet všichni věřící, kteří takové požehnání přijmou zbožně. Věřící, kteří mají opravdu kající smýšlení a kteří se ze závažných důvodů nemohou zúčastnit slavnostních celebrací (především všechny mnišky žijící v klášteře a vázané stálou klauzurou, anachoreti a poustevníci, vězni, staří, nemocní, jakož i ti, kdo se o nemocné starají v nemocnicích nebo v jiných pečovatelských zařízeních…), získají plnomocné odpustky za stejných podmínek, pokud budou duchovně a myšlenkově spojeni s přítomnými věřícími, zvláště ve chvílích, kdy slova papeže nebo diecézních biskupů budou přenášena televizí a rozhlasem, a pomodlí se doma nebo tam, kde dlí ze závažných důvodů (např. v klášterní, nemocniční, ústavní či vězeňské kapli…), Otče náš, Vyznání víry v jakékoli právoplatné formě a jiné modlitby vhodné pro účely Roku víry a pokud budou obětovat svá utrpení a těžkosti svého života.

Dáno v Římě, v sídle Apoštolské Penitenciárie, dne 14. září 2012, na svátek Povýšení Svatého kříže.

Manuel kard. Monteiro de Castro - Hlavní penitenciář

Mons. Krzysztof Nykiel - Regent

 

Rozhodnutí diecézního biskupa o odpustcích v Roce víry

V návaznosti na dekret Apoštolské penitenciárie ustanovuji následující posvátná místa, na kterých lze kdykoliv během Roku víry (od 11. října 2012 do 24. listopadu 2013), za podmínek daných dekretem, získat plnomocné odpustky:

 • katedrála Svatého Ducha v Hradci Králové
 • arciděkanský kostel sv. Bartoloměje v Pardubicích
 • chrám sv. Barbory v Kutné Hoře
 • poutní a farní kostel Panny Marie Pomocnice na Chlumku v Luži
 • poutní kostel Sedmi radostí Panny Marie v Malých Svatoňovicích
 • poutní a farní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Neratově
 • opatský a farní kostel Narození Panny Marie v Želivi
 • farní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Číhošti
 • poutní kostel sv. Alfonse v Koclířově

Zároveň stanovuji následující dny, kdy lze na kterémkoli posvátném místě, za podmínek daných dekretem, získat plnomocné odpustky:

 • 8. prosince 2012 - slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu
 • 25. prosince 2012 - slavnost Narození Páně
 • 1. ledna 2013 - slavnost Matky Boží, Panny Marie
 • 31. března 2013 - slavnost Zmrtvýchvstání Páně
 • 5. července 2013 - slavnost sv. Cyrila, mnicha, a Metoděje, biskupa, patronů Evropy
 • 15. srpna 2013 - slavnost Nanebevzetí Panny Marie
 • 24. listopadu 2013 - slavnost Ježíše Krista Krále

Dnem papežského požehnaní, spojeného s odpustky, stanovuji 19. 5. 2013 - slavnost Seslání Ducha Svatého, požehnání bude uděleno v katedrále Svatého Ducha v Hradci Králové.

+ Mons. Jan Vokál,
biskup královéhradecký