Bílá sobota

23.04.2011 20:00

Druhý den velikonočního tridua. Církev prodlévá u hrobu Pána, rozjímá nad jeho utrpením a smrtí a po celý den nekoná žádné liturgické obřady. Po západu slunce (tj. v sobotu večer) začíná velikonoční vigilie (bdění), a ní i slavení Veliké noci Kristova zmrtvýchvstání.

Liturgie začíná svěcením ohně a svíce, které jsou symbolem zmrtvýchvstalého Krista, vítěze nad smrtí a nad temnotami zla. Křesťan, který je včleněn do Krista - Světla, se ovšem stává také celou svou bytostí zdrojem světla pro ostatní.

Při bohoslužbě slova rozjímáme o velikých a obdivuhodných činech, které Bůh vykonal od počátku světa, aby připravil a uskutečnil naši záchranu - spásu.
Při liturgii křtu obnovujeme svůj křest, při kterém jsme se sjednotili s Kristem, vstali jsme do nového života a se svící - světlem v ruce si uvědomujeme poslání, které z toho plyne.

Při eucharistické liturgii tvoříme rodinu dětí Božích kolem jednoho stolu. Abychom se mohli rozvíjet, růst, potřebujeme výživu. Jsou jimi Tělo a Krev velikonočního Beránka - Krista. Eucharistie je nám pokrmem na cestě až k branám věčnosti, k branám našeho Domova.

V průběhu dne (od 10 do 17 hodin) je možné pomodlit se u "Božího hrobu". Obřady vigilie začínají ve 20 hodin před kostelem.